Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại đại học công lập Penn tại Mỹ năm 2016

Trường đại học công lập Penn mời đơn xin cấp học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng này rất cạnh tranh sinh viên quốc tế năm 1 nộp đơn xin học bổng trường đại học công lập Penn State Greater Allegheny vào ngày 30 tháng 11. Sinh viên trao đổi không đủ tư cách nhận học bổng này. Học bổng này có hạn nộp là 30 tháng 11.

Môn học: Học bổng được cấp để học học bất cứ khóa học nào tại trường đại học công lập Penn.

Trình độ khóa học: Học bổng dành cho tốt nghiệp tại trường đại học công lập Penn, Mỹ.

Người cấp học bổng: Đại học công lập Penn, Mỹ
Học bổng tại: Mỹ

Tư cách nhận học bổng: Học bổng này rất cạnh tranh dành cho sinh viên quốc tế năm 1 nộp đơn vào trường đại học công lập Penn State Greater Allegheny  vào ngày 30 tháng 11. Sinh viên trao đổi không đủ tư cách nhận học bổng này.

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng này.

Mô tả học bổng: Cam kết ghi danh những hoạt động đa dạng và năng động. Sinh viên quốc tế năm 1 nộp đơn xin học bổng trước ngày 1 tháng 10 cho học kỳ mùa xuân và trước 30 tháng 11 cho học kỳ mùa thu,  sẽ được xem xét học bổng dành cho 2 năm, thường chỉ có tại Penn State Greater Allegheny. Học bổng này sẽ giúp  thanh toán chi phí toàn thời gian, học phí ngoài công lập dành cho sinh viên quốc tế.

Số học bổng: Không rõ

Thời gian học bổng:  2 năm học

Học bổng này là gì ? Học bổng này sẽ giúp thanh toán chi phí toàn thời  gian và học phí ngoài công lập dành cho sinh viên quốc tế.

Tiêu chí lựa chọn: Học bổng này dựa vào sự cạnh tranh.

Thông báo: Không rõ

Cách nộp học bổng: Nộp đơn xin học bổng hoàn chỉnh để nhập học.

Application

Hạn nộp đơn xin học bổng: ngày 30 tháng 11.

Further Official Scholarship Information and Application


 

Theo - 04-10-2015

XEM THÊM

Tìm kiếm

Fan page